jueves, 3 de diciembre de 2009

·Visita a un centre educatiu escolar·


→Nom de l’escola visitada:


La escola que vaig anar a visitar s’anomena “El Puig”.


→ Situació del centre:


L’escola “El Puig” d’Esparraguera està ubicada al centre del casc urbà.


→ Context social:

El context social d’aquesta escola és de classe mitjana-baixa.


→ Projecte educatiu:

Per començar, cal dir que l’escola “El Puig” és una cooperativa d'ensenyament formada per tots els pares i mares, tutors i/o representants legals dels alumnes que hi reben educació.


• La idea d’escola que té aquesta cooperativa va lligada fonamentalment a valorar la importància del triangle cooperatiu Infant-Família-Professorat per esdevenir un espai d'acollida, interactiu, on el benestar de les persones pugui comptar com un dels seus objectius importants i quan es parlar de benestar és el benestar global: físic, emocional, social, intel•lectual...
És una escola en la que li donen molta importància al valor de permetre una interacció amb el món que sigui font de descobriment, d'acció i de millora com a resposta a la necessitat cultural adaptativa de les persones.

• Un dels aspectes importants que cal fer menció dins d’aquest àmbit escolar és que la idea humanista de la cultura, juntament amb la teoria constructivista de l'aprenentatge són els principals fonaments del seu projecte, en constant evolució.

• La idea que tenen de l’infant és que ha de ser un infant capaç, en constant evolució, global, únic i singular, social, creatiu i pel que aprendre ha de ser una necessitat i una font de creixement personal.

• També és reconeix en la persona el dret a la diversitat, amb la que l'escola ha de saber acollir, integrant-la en la comunitat d'aprenentatge no només amb respecte, sinó com a un valor d'aportació personal de cadascú.

• Aquesta escola no es pot construir a base de la simple transmissió de coneixements ja que estem en una societat canviant, amb grans avenços tecnològics, de les comunicacions, de la cultura.

• Dins l’àmbit familiar en aquesta escola compte molt amb la participació de les famílies en l’educació dels nens, ja que, amb això s’intenta ajudar a l'assoliment del seu paper primordial com a educadors, que podria quedar minvat degut als canvis socials i laborals dels pares i mares.

• Dins de l’àmbit de la societat al fet d’anar construint amb els alumnes una idea d'escola catalana, cooperativa, democràtica, participativa i plural els hi transmeten un referent de societat que els dóna eines per participar en una societat que pot ser millor.

• La idea que tenen sobre la paraula coneixement es concreta especialment mitjançant el treball per projectes i amb l'organització de la classe en forma de comunitat de recerca.


• Per finalitzar, la idea que tenen del mestre va lligada al mediador que acompanya, ajuda, interpreta, reflexiona, escolta, dialoga, comparteix, provoca, conté, interactua... Es mostra serè, creatiu, proper...Incorpora la investigació com a part de la seva feina per reflexionar i millorar professionalment.

El diàleg entre els professionals de l'escola és fonamental per donar coherència al projecte educatiu, compartint-lo també amb les famílies.


• Uns altres aspectes ha destacar sobre el projecte educatiu són:

- Són 25 nens per classe.
- Només hi ha una línea.
- Els professors no són els qui acompanyen els alumnes a les excursions sinó que són els pares.
- Totes les classes tenen un nom, no s’anomenen per nivells: 1r, 2n, 3r, 4t..., i són:

Educació Infantil: classe dels cargols (2 anys), classe dels peixos (3 anys), classe dels conills (4 anys), classe de la lluna (5 anys).

Educació Primària: classe de l’arc de l’arc de St. Martí (1r.), classe del sol (2n.), classe del dimoni (3r.), classe del gegant (4t.), classe del bruixot (5è.) i classe del vampir (6è.).


→Metodologia d’aquest centre:

• No es fan servir llibres sinó que treballen sempre per projectes.


• Tenen dos racons: el de la biblioteca i el de la botiga on els nens de cicle inicial aprenen a donar canvi en la classe de matemàtiques.


• Cada classe treball per blocs que estan dins de la pàgina web de l’escola.


• No hi ha exàmens i si en posen algun són en els cursos de 5è i 6è perquè es vagin habituant alhora de començar l’E.S.O.


→ Relació amb la família o participació dels pares i mares:

Des dels seus inicis l'Escola s'ha caracteritzat per a la implicació dels pares i mares de la Cooperativa en els aspectes més importants per tirar endavant un projecte pedagògic innovador dins del món de l'ensenyament, motivador pels mestres i professors i engrescador pels pares i mares que hi van creure ja fa més de trenta anys i pels que hi confiem actualment.

La implicació moral, el suport social, l'aportació econòmica i l'esforç físic, varen ser les característiques més destacades dels pares i mares en els primers anys de vida de l'escola cooperativa.

La consolidació del projecte, l'assoliment progressiu de les fites estructurals, l'estabilització econòmica i l'establiment d'una metodologia de la gestió, han dosificat, i en certa mesura racionalitzat, l'esforç personal i col•lectiu dels socis/es.

En el context social, l'evolució de la societat actual, potser excessivament dinàmica i canviant, dificulta el manteniment d'una entitat com aquesta que voldrien participativa, i per corregir una tendència que relega els pares i mares al mer paper de gestors o simplement a donar suport ecòmic a la continuïtat del projecte, hem fet un pas endavant per revitalitzar la seva funció de coeducadors, amb la creació dels DINAMITZADORS.

Els Dinamitzadors són els portaveus/delegats de la resta de pares i mares de cada curs respectiu. A cada classe n'hi ha un mínim de dos.

El seu paper no es limita a fer de mers transmissors de les inquietuds dels cooperativistes, sinó a canalitzar-les adequadament segons el tema que es tracti per poder donar-hi resposta.

→ Relació amb aspectes tractats als mòduls acadèmics:

Dins de l’àmbit de psicologia, els model que he pogut destacar són el model sistèmic ja que hi ha una relació amplia entre les famílies i l’equip docent per tal d’assegurar una coherència en el funcionament del sistema educatiu i també pel simple fet de si el mestre observa un canvi negatiu en l’alumne, com per exemple, agressivitat, manca de puntualitat, falta d’assistència, entre altres... el mestre ràpidament es posarà en contacte amb la família per solucionar el problema i poder aconseguir un equilibri entre sistemes (sistema familiar-sistema educatiu); també cal destacar el model ecologista ja que aquesta escola s’implica molt en el entorn que envolta al nen i la seva incidència en el desenvolupament de la conducta. Segons aquesta teoria ecològica cada individu és afectat per les interaccions d’aquest conjunt de sistemes: el microsistema representaria la família, el mesosistema el fet de la coordinació dels pares amb els mestres per educar al seu fill, l’exosistema que serien els medis de comunicació, el barri o la localitat i per últim, el macrosistema que està configurat pels valors culturals i polítics de la societat.


Dins de l’àmbit de pedagogia, cal destacar el fet de que aquesta escola treballi per projectes de treball, portant a terme, per tant, una línea d’escola basada fonamentalment en la pedagogia constructivista relacionant-se per tant, amb la metodologia de Kilpatrick pel fet de partir dels interessos dels nens i com és sabut en els projectes els alumnes trien majoritàriament el tema a estudiar partint dels seus interessos.. També es relaciona amb Freinet degut a que els projectes són treballs en equip, on cada alumne, aporta la informació que es capaç de trobar relacionada amb el tema.


Cal fer menció que aquesta escola també treballa per racons tant a infantil com a cicle inicial de primària relacionant-se per tant, amb la pedagogia de la Montessori que fomenta el treball per racons.


Finalment, dins de l’àmbit de societat, família i escola cal dir que en aquesta escola no hi ha alumnes immigrants encara que si que hi ha algun alumne d’altres països però són nens i nenes adoptats per famílies de classe mitjana i per una altra banda, cal fer menció que la tasca dels pares també consisteix a trobar les eines més adequades que permetin establir una relació entre els pares/mares de cada curs i/o etapa, que potenciï la convivència i l'intercanvi de parers i opinions amb l'objectiu final de crear un estat de debat permanent que vinculi la participació dels pares i mares en el projecte educatiu de l'Escola, generant - com a resultat de la seva responsabilitat de coeducadors - les aportacions necessàries que permetin, colze a colze amb els claustres docents, mantenir actualitzat i permanentment renovat el projecte educatiu.


→ Valoració personal:

Quant a la valoració de la visita a aquesta escola he de dir que m’ha agradat molt, crec que no és el model d’escola habitual que podem trobar amb normalitat donat que el fet de ser una cooperativa de pares compleix una sèrie de requisits econòmic i social que permeten un alumnat selectiu i uns recursos materials i personals que optimitzen els objectius de l’ensenyament-aprenentatge per tant, penso que aquest tipus d’escola ens pot ajudar a aprendre qüestions metodològiques que ens puguin anar bé però cal tenir en compte que no és fàcil trobar-se escoles públiques que s’assemblin a aquesta.No hay comentarios:

Publicar un comentario